Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Το στρατηγικό σχέδιο του δήμου Παπάγου Χολαργού για την τετραετία 2015-2019 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Της Λέττας Καλαμαρά 

«Έξυπνη πόλη, βιώσιμη πόλη, πόλη κοινωνικής συνοχής» αυτό είναι το όραμα του δήμου Παπάγου Χολαργού με χρονικό ορίζοντα το 2020, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή στο πλαίσιο της παρουσίασης για πρώτη φορά  του στρατηγικού σχεδίου του Δήμου για τη δημοτική περίοδο 2015-2019, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σκοπός του σχεδίου είναι η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού, η ενίσχυση των συνεργασιών του, η εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Βασικοί άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού είναι το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής, η κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός, η τοπική οικονομία και απασχόληση, η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του δήμου. Η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού μπορεί να οδηγήσει στην πραγμάτωση του οράματος για ένα νέο μοντέλο πόλης.    

Νέο μοντέλο πόλης

Σύμφωνα με το νέο μοντέλο πόλης με τον όρο έξυπνη πόλη (smart city) περιγράφεται η πόλη που ενσωματώνει καινοτόμες λύσεις και πολιτικές (βασισμένες κυρίως στην πληροφορική αλλά όχι αποκλειστικά), οι οποίες επηρεάζουν και αναβαθμίζουν διάφορους τομείς που έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής, την εξυπηρέτηση του πολίτη, τη διοικητική ικανότητα του Δήμου, την ηλεκτρονική και συμμετοχική διακυβέρνηση, στοχεύοντας στην γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.   Η έννοια βιώσιμη πόλη (sustainable city) δηλώνεται η πόλη που συμβάλλει στη μείωση των παραγόμενων ρύπων και απορριμμάτων, με αποδοτικότερη χρήση των πόρων της (υλικό και ανθρώπινο δυναμικό), ενώ παράλληλα διαθέτει την απαραίτητη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων από φυσικούς και άλλους κινδύνους, στοχεύοντας στην ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη, χωρίς να επιβαρύνονται οι μελλοντικές γενιές. Ο Παπάγος Χολαργός ως πόλη κοινωνικής συνοχής (inclusive city) και ανθεκτικότητα στις κρίσεις σημαίνει την  πόλη που συνδέει την ανάπτυξή της με την προσωπική και κοινωνική ευημερία των πολιτών της, που στηρίζει τους αδύναμους  δίνοντας βαρύτητα στην ενίσχυση της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, με δομημένη κοινωνική πολιτική και συμμετοχικά δίκτυα αλληλεγγύης, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων μιας οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Όπως τονίζει ο δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, «όραμά μας είναι να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη ενός Νέου μοντέλου Πόλης, ενός νέου μοντέλου διοίκησης και λειτουργίας μιας Πόλης που θα εξελίσσεται κάθε μέρα με καινοτόμες ιδέες, σεβόμενη τα «προνόμια» που της χάρισε η θέση της και η φύση, στοχεύοντας στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού της περιβάλλοντος, σε μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα συμβαδίζει με την ευημερία των Πολιτών της».
  

Το σχέδιο περιγράφει τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του δήμου. Και για πρώτη φορά επίσης στην εκπόνησή του συμμετείχαν και οι ίδιοι οι πολίτες μέσω ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι εκπρόσωποι και φορείς του δήμου.      

Άξονες στρατηγικής, μέτρα, στόχοι...
 

Στο άξονα περιβάλλον και ποιότητα ζωής τα μέτρα που θα ληφθούν περιλαμβάνουν το φυσικό περιβάλλον, την καθαριότητα και διαχείριση αποβλήτων, το οικιστικό περιβάλλον-κυκλοφοριακό, την περιβαλλοντική διαχείριση – δίκτυα και υποδομές, την πολιτική προστασία και ασφάλεια. Στόχος του άξονα είναι η περιβαλλοντική διαχείριση, συμμόρφωση και δεσμεύσεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της καταγραφής και μείωσης της κατανάλωσης δημοτικών κτιρίων και δικτύων, η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και της αποδοτικότητας των πόρων μέσω ολοκληρωμένης αειφορικής διαχείρισης αποβλήτων, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της συνεχούς προάσπισης και αναζωογόνησης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος.

Στον άξονα κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός  τα μέτρα αφορούν την κοινωνική πολιτική, υγεία, την κοινωνική μέριμνα, τον πολιτισμό και αθλητισμό, τους συλλόγους και φορείς, τον εθελοντισμό, την παιδεία και διά βίου μάθηση. Στόχος είναι η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής μέσω της αναβάθμισης των παροχών κοινωνικής μέριμνας και της μείωσης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης με τη δημιουργία δικτύου ασφαλείας σε θέματα υγείας και πρόνοιας, η αξιοποίηση του πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου των εθελοντών, η επένδυση στη μόρφωση και τη διά βίου μάθηση, η αύξηση του βαθμού διασύνδεσης του πολιτιστικού και αθλητικού αποθέματος με την τοπική κοινωνία.

Ο άξονας τοπική οικονομία και απασχόληση περιέχει μέτρα που αφορούν την απασχόληση, την τοπική αγορά και επιχειρηματικότητα, τη δικτύωση και οικονομία της γνώσης, την εξυπηρέτηση του πολίτη, την ευρυζωνικότητα και χρήση τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών. Στον άξονα αυτό επιδιώκεται η χάραξη και ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών για την προώθηση μιας βιώσιμης τοπικής οικονομίας, η συνεργασία με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας, η προβολή της αγοράς της πόλης μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών εφαρμογών, η προώθηση της απασχόλησης μέσω της σύνδεσης με την εξειδίκευση και τη δια βίου κατάρτιση, η στήριξη νέων επιχειρήσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και της τεχνολογίας.


Στον άξονα βελτίωση διοικητικής ικανότητας του δήμου τα μέτρα περιλαμβάνουν το ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων, τη διαφάνεια και συμμετοχικότητα, την οικονομική διαχείριση, τις έξυπνες υποδομές.  Στόχος είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και νομιμότητας του διοικητικού περιβάλλοντος με την εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών προγραμματισμού και συντονισμού και την ορθολογική αναδιάταξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η αύξηση της χρήσης ΤΠΕ μέσω της ενσωμάτωσής τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής και της εξωστρέφειας μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της εφαρμογής έξυπνων πρακτικών και πολιτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.