Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

ΔΠΧ: Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου υπ' αριθ. 1258/30.11.2015 οι νέοι Αντιδήμαρχοι Παπάγου - Χολαργού είναι οι εξής:

Α. Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης, με τις παρακάτω αρμοδιότητες: ...


  • Προεδρία και συντονισμός της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
  • Εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών και παρακολούθηση και επίλυση λειτουργικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων.
  • Εποπτεία, παρακολούθηση και επίλυση θεμάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
  • Λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
  • Λειτουργία και εποπτεία Γραφείου Προώθησης της Απασχόλησης και Στήριξης της Επιχειρηματικότητας.
  • Λειτουργία και εποπτεία Γραφείου Νεολαίας.
  • Συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση. των προβλημάτων τους που σχετίζονται με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
  • Υποστήριξη των ενοριών και των εκκλησιών του Δήμου
  • .Τέλεση πολιτικών γάμων

Αγλαΐα (Λίλα) Σουρανή
  , Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, πρόνοια απόρων και αστέγων, δράσεις τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
  • Οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων και αυτών που προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ. 16 και 17 Ν.3852/2010 και ΚΥΑ 139491/16-11-2006 (ΦΕΚ 1747Β/2006) και του Ν.4331/2015 όπως αυτός εξειδικεύεται με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από 29.9.2015.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων.
  • Διασφάλιση και τήρηση των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας με σκοπό την προστασία των εργαζομένων
  • Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
  • Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φαρμακείου
  • Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία της Κοινωνικής Ιματιοθήκης
  • Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του προγράμματος «Κουζίνα για όλους»
  • Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία της δράσης «Αγορά Χωρίς Μεσάζοντες»
  • Εποπτεία θεμάτων σχετιζομένων με ΑμΕΑ
  • Αρμοδιότητα των πολιτογραφήσεων ομογενών.
  • Συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες.
  • Τέλεση πολιτικών γάμων.Γ. Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Εθιμοτυπίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  •  
  • Προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010).
  • Σχεδιασμός, οργάνωση και συντονισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με το αρμόδιο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου και φορείς της πόλης.
  • Διαχείριση και διάθεση αιθουσών και δημοτικών χώρων σε φορείς της πόλης για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
  • Προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνίας των πολιτών με την δημιουργία δημοτικού μητρώου ενεργών συλλόγων, σωματείων και εθελοντών.
  • Λειτουργία γραφείου δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
  • Αξιοποίηση του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες με στόχο την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων του Δήμου μας και την συμμετοχή του σε διεθνή δίκτυα.
  • Συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες.
  • Τέλεση πολιτικών γάμων.

Δ. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
   
  • Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74 Ν.3852/2010).
  • Εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
  • Υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και των συνοδευόντων αυτά δικαιολογητικών: o α) Μισθοδοσίας όλου του προσωπικού, o β) Πληρωμές προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κτλ, o γ) Λοιπών υποχρεωτικών δαπανών, o δ) Πάσης φύσεως δαπανών μέχρι του ποσού 1.500,00 ευρώ, που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α'/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
  • Εποπτεία και έλεγχο αποθηκών υλικών (αναλωσίμων και μη).
  • Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ήτοι την εποπτεία ενημέρωσης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων).
  • Λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
  • Οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών βάσει των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Οργάνωση και εποπτεία του τμήματος Καθαριότητας του Δήμου.
  • Εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων.  
  • Οργάνωση      και       λειτουργία       Προγράμματος ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης.
  • Συντονισμός και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και την οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
  • Συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που σχετίζονται με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
  • Τέλεση πολιτικών γάμων.

Ε. Γεώργιος Τσουροπλής, Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Προστασίας Περιβάλλοντος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 76 Ν.3852/2010).
  • οργάνωση και εποπτεία του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου.  
  • Διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου.
  • Εποπτεία, σχεδιασμός και οργάνωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
  • Ευθύνη λειτουργίας του τμήματος κίνησης και την επισκευή και περιοδική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία).
  • Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
  • Εποπτεία και ορθή λειτουργία των παιδικών χαρών, των πάρκων και των χώρων αναψυχής και πρασίνου του Δήμου.
  • Οργάνωση, εποπτεία και συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
  • Εποπτεία και συντήρηση της οδο-σήμανσης του Δήμου.
  • Εφαρμογή και εποπτεία του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων 2020.
  • Προστασία και ανάδειξη του Υμηττού.  
  • Τέλεση πολιτικών γάμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.